საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრედიტო საგარანტიო სქემა

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, მსოფლიოს მასშტაბით, მნიშვნელოვნად გაიზარდა საკრედიტო-საგარანტიო სქემების პოპულარობა, რადგან ამ გზით, მნიშვნელოვნად მარტივდება ფინანსებზე წვდომა მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის და სტიმულირდება ეკონომიკური ზრდა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ინიციატივით სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ სააგენტოს ფარგლებში, იქმნება ახალი ინსტრუმენტი - საკრედიტო-საგარანტიო სქემა, რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, ხელს შეუწყობს ეკონომიკის დამატებით დაკრედიტებას და იმ საბაზრო ჩავარდნების აღმოფხვრას, რომლებიც ხელს უშლის სიცოცხლისუნარიან ბიზნესს კრედიტის აღებაში. რეფორმის შედეგად, საქართველოში მნიშვნელოვნად შემცირდება არასაკმარისი უზრუნველყოფით გამოწვეული ფინანსებზე წვდომის პრობლემა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და დამატებითი ბიძგი მიეცემა დასაქმების ზრდასა და ეკონომიკურ განვითარებას.

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ სააგენტოს ფარგლებში საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ჩამოყალიბება დაკავშირებულია დაბალ ადმინისტრაციულ დანახარჯთან და ორიენტირებულია საბაზრო ჩავარდნების აღმოფხვრაზე. ამავდროულად, უზრუნველყოფს სააგენტოში დაგროვილი ცოდნა/გამოცდილების ეფექტიან გამოყენებას, კოორდინაციასა და რისკების ადეკვატურ განაწილებას. 

საქართველოს საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში საკრედიტო გარანტიის დაფარვის დონე თითოეულ სესხზე შეადგენს მაქსიმუმ 70%-ს, რაც ნიშნავს რომ სქემის ფარგლებში გაცემული თითოეული სესხის მაქსიმუმ 70% უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო გარანტიით. შესაძლოა, კომერციულმა ბანკმა, დამატებით მოსთხოვოს მსესხებელს სესხის არა-გარანტირებული ნაწილის დაზღვევის მიზნით გარკვეული უზრუნველყოფის წარდგენა, თუმცა, ბანკის მიერ ბენეფიციარისთვის სესხზე მოთხოვნილი უზრუნველყოფის მაქსიმალური ოდენობა, საკრედიტო გარანტიის ჩათვლით, არ უნდა აღემატებოდეს სესხის ძირი თანხის მთლიანი მოცულობის 110%-ს. 

საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში, ასევე განსაზღვრულია გარანტიით უზრუნველყოფილი სესხების პორტფელის ანაზღაურების ლიმიტი თითოეული ბანკისთვის, ანგარიშგების დროის მომენტისთვის არსებული პორტფელის 15%-ის დონეზე, რაც ამცირებს ბანკის მიერ გადაჭარბებული რისკის აღების შესაძლებლობას. 

საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს ყველა ის რეზიდენტი მეწარმე-სუბიექტი, რომლის საშუალო ბრუნვა ბოლო 3 წლის განმავლობაში არ აღემატება 20 000 000 (ოც მილიონ) ლარს, ხოლო მისი სასესხო ვალდებულებები (კრედიტის აღების მომენტისთვის) არ აჭარბებს 8 000 000 (რვა მილიონ) ლარს. 

სქემის ფარგლებში გარანტიები გაიცემა მხოლოდ ლარის სესხებზე, 50 000 ლარიდან - 2 000 000 ლარამდე, საკრედიტო გარანტიით სარგებლობა შესაძლებელია არაუმეტეს 10 წლის ვადით, სქემის მომსახურების საფასური/საკომისიო შეადგენს სესხის ნაშთის გარანტირებული ნაწილის წლიურ 1%-ს. 

საქართველოს საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ძირითადი პრინციპები და მახასიათებლები სრულ შესაბამისობაშია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ საკრედიტო-საგარანტიო სქემების შესახებ შემუშავებულ რეკომენდაციებთან, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს საკრედიტო-საგრანტიო სქემის ეფექტიანობას, მდგრადობასა და მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სარგებლის გენერირებას.

სრული ინფორმაცია

რეფორმის საჭიროება
საერთაშორისო გამოცდილება
ხშირად დასმული კითხვები
ეკონომიკური ეფექტები

ვიდეორგოლები

68%

ვემხრობი

32%

არ ვემხრობი

შესრულებული სამუშაოები (სხვადასხვა ტიპის ჩაშლით)
კონცეფციის შემუშავება

საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა

რეფორმის მიმდინარეობა

საერთაშორისო მხარდაჭერა:
სესია დასრულებულია
თქვენი პასუხები დაფიქსირებულია