საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება

ქვეყანაში არსებული გამოწვევების და პრობლემების გათვალისწინებით, რომლებიც არსებობს საგზაო უსაფრთხოებისა და გარემოს დაბინძურების მიმართულებით, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების სავალდებულოდ შემოღებას გააჩნია მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს საქართველოს მთავრობისთვის. სწორედ ამ მიზნით, საქართველოში პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმა საუკეთესო ევროპული სტანდარტებისა და პრაქტიკის შესაბამისად ხორციელდება. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმა გულისხმობს ქვეყნის მასშტაბით ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების სრულად ამოქმედებას ახალი (ევროპული) სტანდარტების შესაბამისად. რეფორმის მიზნებია:

  • საგზაო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;
  • ეკოლოგიური და ჯანსაღი გარემოს გაუმჯობესება;
  • არსებული საავტომობილო პარკის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და განახლება;
  • ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

საქართველოში რეგისტრირებული მთლიანი ავტოპარკის პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ჩატარებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა რეფორმის უაღრესად მნიშვნელოვანი ნაწილს წარმოადგენს. აღნიშნული გულისხმობს მთელი საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალური ტერიტორიული განაწილებით საკმარისი რაოდენობის და სათანადო ხარისხის ინსპექტირების ცენტრების მოწყობას, რომლებიც დააკმაყოფილებენ შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, რაც, მათ შორის, გულისხმობს სათანადო აღჭურვილობის და მაღალკვალიფიციური პერსონალის არსებობას, რათა, საერთო ჯამში, უზრუნველყოფილი იქნეს ავტომფლობელებისთვის მაღალი ხარისხის და ამავდროულად ხელმისაწვდომი მომსახურების მიწოდება. პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმის განხორციელებაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საკონსულტაციო მომსახურებას უწევს მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი წამყვანი შვეიცარული კომპანია ინსპექტირების სფეროში SGS – Societe Generale de Surveillance.

აღსანიშნავია, რომ 2004 წლიდან 2018 წლამდე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება (ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისათვის ვარგისიანობაზე პერიოდული ტესტირება) სავალდებულო იყო მხოლოდ 3,5 ტონაზე მეტი სრული მასის სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და 8-ზე მეტი დასაჯდომი ადგილის (მძღოლის ადგილის გარდა) მქონე სამგზავრო ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის.

ამასთან, 2018 წლამდე ტექნიკური ინსპექტირება ხორციელდებოდა მოძველებული სტანდარტით და საჭიროებდა განახლებასა და თანამედროვე სტანდარტებთან დაახლოებას. ამასთანავე, საქართველომ აიღო ვალდებულება, ტექნიკური ინსპექტირების უფრო ახალი და თანამედროვე მოთხოვნები (ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 6 მაისის №2009/40/EC დირექტივის დებულებები) აესახა კანონმდებლობაში. ამ მიზნით, 2017 წლის დეკემბერში საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდა ტექნიკური რეგლამენტები „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ“ და „ავტოსატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების შენობა-ნაგებობების, აღჭურვილობისა და პერსონალის ტექნიკური კვალიფიკაციის მიმართ მოთხოვნების თაობაზე.“

სრული ინფორმაცია

რეფორმის საჭიროება
საერთაშორისო გამოცდილება

გმადლობთ, თქვენი პოზიცია დაფიქსირებულია  

ხმის მიცემა დასრულებულია  

ვემხრობი

არ ვემხრობი

66%

ვემხრობი

34%

არ ვემხრობი

შესრულებული სამუშაოები (სხვადასხვა ტიპის ჩაშლით)
რეფორმის მიმდინარე სტატუსი

კანონმდებლობის სტატუსი

ადმინისტრირების ინფრასტრუქტურა

საერთაშორისო მხარდაჭერა:
სესიები: