საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მმართველობის რეფორმის ფარგლებში, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზისა და რეფორმების დეპარტამენტმა შეიმუშავა ინტერაქტიული პორტალი, რომლის მიზანია, კერძო და სამოქალაქო სექტორის ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების პროცესში მაქსიმალური ჩართულობა, უფრო ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღება, ეკონომიკური სუბიექტებისთვის ბიზნეს გარემოს პროგნოზირებადობის ზრდა, ეკონომიკაში არსებული პრობლემების და რისკების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა, ასევე, მათი პროცესებში ჩართულობის გზით, კერძო და სამოქალაქო სექტორის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა.

საზოგადოების და კერძო სექტორის მაქსიმალური ჩართულობა ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების პროცესში

ეფექტიანი
გადაწყვეტილებების
მიღება

პროცესების
გამჭირვალობა

ბიზნეს გარემოს
პროგნოზირებადობის ზრდა

ინტერაქტიული
პორტალის
მიზნები

ეფექტიანი კომუნიკაციის არხის
შექმნა

ეკონომიკაში არსებული
პრობლემების
იდენტიფიცირება

შესაძლო რისკების ადრეულ
ეტაპზე გამოვლენა

კერძო და სამოქალაქო სექტორის
შემდგომი განვითარება