საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ეკონომიკური მმართველობის ჩარჩოს ძირითადი პრინციპები

❑ ჩართულობა

ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში კერძო და სამოქალაქო სექტორის მაქსიმალური ჩართულობა.

❑ გამჭირვალობა

მისაღებ გადაწყვეტილებებზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველა დაინტერესებული სუბიექტისთვის.

ეკონომიკური
მმართველობა

❑ ეფექტურ კონსენსუსზე ორიენტირებულობა

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში კერძო და სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით, დაბალანსებული და ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღება

❑ ანგარიშვალდებულება

ინფორმაციის რეგულარულად მიწოდება და ანგარიშვალდებულება მათ წინაშე, ვისზეც გავლენას ახდენს მიღებული გადაწყვეტილებები