საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

წიაღის სექტორის პოლიტიკისა და რეგულირების ფართომასშტაბიანი რეფორმა

წიაღის მართვის სისტემური გაჯანსაღებისთვის მნიშვნელოვანია ძირეული რეფორმების განხორციელება, რომელიც დაკავშირებულია წიაღითსარგებლობის პოლიტიკისა და მართვის სტრუქტურულ გაუმჯობესებასთან, ასევე, ფინანსური და ეკონომიკური სარგებლიანობის ოპტიმიზაციასთან, იმისთვის რომ ქვეყანაში შეიქმნას მეტი დამატებული ღირებულება. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება წიაღის სექტორის ფართომასშტაბიანი რეფორმა. რეფორმის მიზანია ქვეყანაში რესურსების ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველყოფა და ახალი საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის, გარემოსდაცვითი პრინციპებისა და სტანდარტების შესაბამისად. რეფორმა ითვალისწინებს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად გამჭვირვალე, კომერციულად მიმზიდველი და ეკონომიკურად მომგებიანი სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელიც უზრუნველყოფს, როგორც ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ და მდგრად სარგებლობას, ასევე, ახალი სამთო-მოპოვებით საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავებას, გარემოსდაცვით პრინციპებსა და საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით.

წიაღის სექტორის პოლიტიკისა და რეგულირების ფართომასშტაბიანი რეფორმა მოიცავს 3 ფაზას:

  • I ფაზა - წიაღის მართვის პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავება;
  • II ფაზა - სამართლებრივი ჩარჩოს ფორმირება;
  • III ფაზა - რეკომენდაციები სექტორში ადამიანური რესურსების გაძლიერებისა და შესაძლებლობების ამაღლების თვალსაზრისით.

ამჟამად, რეფორმა მიმდინარეობის პირველ ეტაპზეა, რომლის ფარგლებშიც, მაღალკვალიფიციური და საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ექსპერტთა გუნდის (ADAM SMITH International) მიერ უკვე მომზადდა ოთხი ანგარიში: საწყისი ანგარიში, საუკეთესო პრაქტიკის ანგარიში, არსებული მდგომარეობის ანგარიში და ვარიანტებისა და რეკომენდაციების ანგარიში.

ხოლო, დღესდღეობით, მიმიდინარეობს კომბინირებულ ანგარიშსა და პოლიტიკისა და სტრატეგიის დოკუმენტზე მუშაობა ყველა დაკავშირებული მხარის ჩართულობით. რეფორმის ფართომასშტაბიანი ბუნებიდან და მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიზნებიდან გამომდინარე, რეფორმის ეფექტიანი განხორციელების და სამუშაოების კოორდინირების მიზნით, შექმნილია წიაღის სექტორის რეფორმის მაკოორდინირებელი უწყებათაშორისი საბჭო, რომელიც უფლებამოსილია შეიმუშავოს და წარუდგინოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს შესაბამისი წინადადებები და რეკომენდაციები წიაღის სექტორის რეფორმის ფარგლებში შემუშავებულ წიაღის სექტორის პოლიტიკის დოკუმენტებთან დაკავშირებით.

საბჭოს შემადგენლობაში შედიან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსა და სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები.

ექსპერტთა გუნდი (ADAM SMITH International) სამუშაო ვიზიტების ფარგლებში, აქტიურად თანამშრომლობს შესაბამის ადმინისტრაციული ორგანოების წარმომადგენლებთან, წიაღის სექტორში დასაქმებულ სუბიექტებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობას და რეფორმისათვის კონცეპტუალურ საკითებზე სრულყოფილი და ობიექტური შედეგების დადგომის შესაძლებლობას.

სრული ინფორმაცია

რეფორმის საჭიროება
საერთაშორისო გამოცდილება
ეკონომიკური ეფექტები

გმადლობთ, თქვენი პოზიცია დაფიქსირებულია  

ხმის მიცემა დასრულებულია  

ვემხრობი

არ ვემხრობი

90%

ვემხრობი

10%

არ ვემხრობი

შესრულებული სამუშაოები (სხვადასხვა ტიპის ჩაშლით)
რეფორმის I ფაზა - პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავება

რეფორმის II ფაზა - სამართლებრივი ჩარჩოს ფორმირება

საერთაშორისო მხარდაჭერა:
სესიები: